Ing. Pavel Tomíška
SLUŽBY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 

 

Dovoluji si nabídnout svoje odborné služby.

Provádím:

  • odborné posudky
  • rozptylové studie
  • posuzování vlivů na životní prostředí
  • provozní řády zdrojů
  • výpočty poplatků za znečišťování
  • provozní evidence zdrojů REZZO
  • odborné práce v oblasti ekologie
  • poradenství a konzultace
  • výpočet proslunění
studie

Vlastním osvědčení o autorizaci na:

Odborné posudky na základě autorizace ministerstva životního prostředí, podle § 17 zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, které musí být součástí žádosti o umístění stavby nebo žádosti o stavební povolení zdroje znečišťování ovzduší středního, velkého a zvláště velkého a případně i k dalším povolením. Odborné posudky na všechny typy stacionárních zdrojů, které jsou dány tímto zákonem a prováděcími předpisy, s výjimkou spaloven.

Rozptylové studie na základě autorizace ministerstva životního prostředí, podle § 17 zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, které musí být součástí žádosti o umístění stavby zdroje znečišťování ovzduší a případně i k dalším povolením, rozhodováním a projektům.

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. u nově navrhovaných staveb, činností a technologií nebo při výrazném navýšení kapacity a rozsahu výroby, či změně technologie (tzv. EIA – vypracování oznámení a dokumentace).

Odborné posudky pro žádosti na příspěvek ze Státního fondu životního prostředí.

Části projektů o vlivu stavby na životní prostředí a bezpečnost práce.


Provozní řády zdrojů znečišťování ovzduší podle přílohy č. 10 k vyhlášce č. 356/2002 Sb.

Výpočty poplatků za znečišťování ovzduší a povrchových vod a souhrnnou provozní evidenci zdrojů (REZZO).

Odborné práce v oblasti ekologie, které jsou nutné v praktické činnosti průmyslových závodů, zemědělských organizací i ostatních vlastníků zdrojů znečišťování ovzduší, v oblasti odpadů i odpadních vod a to včetně poradenství a konzultací.

Výpočet proslunění a oslunění budov podle ČSN 73 4301 Obytné budovy.

 

Kontakt:

Ing. Pavel Tomíška
Brožíkova 1405/1
500 12 Hradec Králové
IČ 72887036
DIČ CZ480626058
tel.: 494 940 778
mobil: 775 652 775
email:pavel@tomiska.cz